1. ایمن شناسی

۲. پزشکی داخلی

۳. اطفال

۴. انکولوژی

۵. طب احیا و فیزیوتراپی

۶. پزشکی ورزشی

۷. پزشکی سالمندان

۸. عصب شناسی

۹. روانپزشکی و سلامت روان

۱۰. امراض پوستی و پزشکی بیماری های آمیزشی

۱۱. تشخیص آزمایشگاه های بالینی

۱۲. جراحی

۱۳. مامایی وژینکولوژی

۱۴. پزشکی گوش و حلق و بینی

۱۵. هوشبری

۱۶. طب اورژانسی

۱۷. اپیدمیولوژی و استاتیک بهداشتی

۱۸. سلامت کودک و بزرگسال و سلامت کودکان

۱۹. شیمی پزشکی

۲۰. داروسازی

۲۱. تحلیل  دارویی

۲۲. پزشکی دارویی

۲۳. داروی میکروبی و بیوشیمیایی

۲۴. فارماکولوژی