داروسازی در هندوستان به دو روش ارائه می گردد.

  در روش اول شما مثل بقیه رشته هادر سه مقطع به مرحله دکتری می رسید .یعنی مدت تحصیل در مقطع لیسانس ۴ سال و در مقطع فوق لیسانس ۲ سال و در مقطع دکترا ۳ سال است.

        Bachelor of pharmacy B.pharm –four years course after PUC

        Master of pharmacy M.pharm  –two years course after B.pharm

         Pharm-D Post Baccalaureate –Three year course after M.pharm

  روش دیگر که دوره دکتری ( مانند دوره داروسازی در ایران ) ۶سال بعد از پیش دانشگاهی است که این روش منطقی تر است.

          (Doctor of pharmacy pharm-D) – ( six years course after PUC)

داروسازی‌ تلفیقی‌ از علوم‌ پایه‌ و بالینی‌ است‌ و به‌ همین‌ دلیل‌ توانمندی‌ در دروس‌ فیزیک‌، شیمی‌ و زیست‌شناسی‌ برای‌ این‌ رشته‌ ضروری‌ است‌.